Prašymai

Vadovaudamasi Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 2015 – 2020 metų strateginio plano I tikslo „Tobulėdami ir bendradarbiaudami geriname ugdymo(si) kokybę“ uždaviniu „Tobulinti bendradarbiavimo su mokinių tėvais sistemą, didesnį dėmesį skiriant tėvų pagalbai mokantis“ ir numatytomis įgyvendinimo priemonėmis, Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos darbo grupė sukūrė „Atmintinę mokinių tėvams“.

Prašome su ja susipažinti ir ja remtis nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos „Atmintinė mokinių tėvams“

Prašymas „Dėl praleistų pamokų pateisinimo“

Prašymas „Dėl neformaliojo švietimo“

Prašymas „Dėl mokinio išleidimo atostogų“