Karjeros specialistės Daumantės Ereminaitės darbo grafikas

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Darbo laikas

8.00-12.00

7.30–17.00

7.30–17.30

7.30–16.00

7.30–16.30

Pietų pertrauka

 

11.30–12.00

11.30–12.00

11.30–12.00

 

11.30–12.00

 

Kontaktinės valandos

 

9.00–11.30

12.00–14.00

8.45–11.30

12.00–14.00

10.00–11.30

12.00–15:00

10.15-11:30

12.00–15.00

Nekontaktinės valandos

8.00-12.00

7.30–09.00

14.45–17.00

7.30–08.00

14.45–17.30

7.30–10.00

15.00-16.00

7.30–8.00

8.45–10.15

15.00-16.30

Pedagoginis darbas

 

 

14.00 – 14.45

08.00 – 08.45

14.00 – 14.45

 

8.00 – 08.45

Karjeros specialistė teikia individualias konsultacijas mokiniams, mokinių tėvams. Dėl individualių konsultacijų galite kreiptis užėję į karjeros specialisto kabinetą bei parašę per el. dienyną TAMO.

Karjeros specialisto veiklos tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo(si) aplinkos į darbinę aplinką bei tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

 

Karjeros specialistas ugdo mokinių karjeros kompetencijas šiose srityse:

 • savęs pažinimo;
 • karjeros galimybių pažinimo;
 • karjeros planavimo;
 • karjeros įgyvendinimo.

Progimnazijoje teikiamos karjeros paslaugos:

 • Ugdymas karjerai (tai teminės pamokos ir/ ar praktinės užduotys, susijusios su savęs pažinimo ir karjeros galimybių pažinimo temomis).
 • Karjeros konsultavimas (teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos mokiniams ir tėvams. Profesinio konsultavimo tikslas – padėti išsiaiškinti mokinio stiprybes ir silpnybes, galimybes ir tikslus, įvertinti karjerai svarbius mokinio veiksnius, pasitelkiant testus, pildant karjeros planą).
 • Profesinis informavimas (įskaitant ir profesinį veiklinimą) (teikiama informacija apie švietimo sistemoje teikiamas mokymosi ir studijų galimybes, įsidarbinimo ir karjeros galimybes. Profesinio veiklinimo tikslas – įgyti praktinių ir patyriminių su profesija, karjera ir darbo pasauliu susijusių žinių ir įgūdžių).Ugdymo karjerai uždaviniai:

 • skatinti mokinius pažinti savo asmenines savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;
 • plėtoti darbo galimybių, darbo pasaulio, profesijų įvairovės ir kaitos supratimą;
 • ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu;
 • skatinti gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais;
 • ugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus bei priimti karjeros sprendimus.

   

Profesinio konsultavimo uždaviniai:

 • supažindinti mokinį su priemonėmis, skirtomis savęs įsivertinimui (pvz., karjeros testai), ir sudaryti sąlygas jas atlikti;
 • suteikti grįžtamąjį ryšį apie įsivertinimo testų rezultatus ir supažindinti su galimybėmis atsižvelgti į gautus rezultatus planuojant karjerą;
 • sudaryti sąlygas priimti racionalius karjeros sprendimus ir padėti mokiniui siekti karjeros plane išsikeltų tikslų, susieti karjeros plane išsikeltus tikslus su mokymusi ir karjera;
 • padėti identifikuoti tolesnes karjeros ir mokymosi galimybes.

   


Profesinio informavimo (įskaitant ir profesinį veiklinimą) uždaviniai:

 • informuoti apie švietimo sistemoje teikiamas mokymosi ir studijų galimybes, priėmimo sąlygas, įgyjamas kvalifikacijas profesinėse ir aukštosiose mokyklose bei sąsajas su profesijomis, taip pat kvalifikacijų įgijimo, tobulinimo ir persikvalifikavimo galimybes;
 • informuoti apie įsidarbinimo ir karjeros galimybes, bendradarbiavimo su profesinio orientavimo institucijomis galimybes, projektines veiklas, Švietimo įstaigos mokytojų ir mokinių įsitraukimo galimybes;
 • supažindinti mokinius su profesijomis ir darbo formomis;
 • skatinti mokinius įgyti profesinės patirties;
 • ugdyti mokinių profesinę motyvaciją planuojant būsimą karjerą;
 • ugdyti mokinių verslumo įgūdžius;
 • aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes.
 •