Psichologės Margaritos Jaskoitienės darbo grafikas

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Darbo laikas

7.30 – 19.00

12.00 – 18.30

7.30 – 19.00

11.00 – 16.30

12.00 – 15.00

Pietų pertrauka

11.30 – 12.00

16.00 – 16.30

11.30 – 12.00

15.00 – 15.30

Kontaktinės valandos

7.30 – 9.00
12.00 – 15.00

12.00 – 15.00

7.30 – 9.00
12.00 – 15.00

12.00 – 15.00

12.00 – 15.00

Nekontaktinės valandos

9.00 – 11.30
15.00 – 19.00

15.00 – 16.00
16.30 – 18.30

9.00 – 11.30
15.00 – 19.00

11.00 – 12.00
15.30 – 16.30

Tikslai

Psichologinės pagalbos tikslas–stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais, globėjais, rūpintojais.

Psichologės veiklos kryptys:

 • konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
 • įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Mokiniai į progimnazijos psichologę gali kreiptis:

 • atsiradus mokymosi sunkumams, nenorui lankyti mokyklą ar norėdami sužinoti, kaip geriau mokytis;
 • norėdami lavinti savo bendravimo įgūdžius ir geriau save pažinti;
 • norėdami atsisakyti žalingų įpročių;
 • jei išgyvena liūdesį, nerimą, nori išmokti priimti ir valdyti savo pyktį ir kitus neigiamus jausmus;
 • norėdami įveikti atsiradusias baimes (pvz.: kalbėti prieš klasę, rašyti kontrolinius darbus ir pan.);
 • patyrę netektį ar kitą skaudų išgyvenimą;
 • jei kyla su profesijos pasirinkimususijusių klausimų;
 • patyrę patyčias ar jas pastebėję savo aplinkoje;
 • jei nori pasikalbėti su žmogumi, kuris išklausys, nesmerks, nenurodinės, o supras ir palaikys;
 • jei nori išmokti spręsti ginčus ar bet kuriomis kitomis situacijomis.

Mokytojai į progimnazijos psichologę gali kreiptis:

 • norėdami sužinoti, dėl ko mokiniai pradėjo prasčiau mokytis;
 • norėdami paskatinti mokinių mokymosi motyvaciją;
 • norėdami padėti elgesio, emocinių ar kitokių sunkumų patiriantiems mokiniams;
 • norėdami sukurti palankų mokymuisi klasės mikroklimatą ir pan.

Mokinių tėvai į progimnazijos psichologę gali kreiptis:

 • norėdami pagerinti bendravimo su vaiku ir auklėjimo įgūdžius;
 • norėdami geriau suprasti neigiamų vaiko jausmų priežastis, išmokti priimti vaiko jausmus;
 • norėdami sužinoti vaiko mokymosi sunkumų, mokyklos nelankymo priežastis ir pan.