Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 

**********************************************

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“

Geros mokyklos koncepcija

2023-2024 ir 2024-2025 m.m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

**************************************************************

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

********************************************************************

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“

Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygio pasiekimų patikrinimuose tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas

**********************************************************

Kitus progimnazijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus galite rasti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje https://smsm.lrv.lt/