Darbo grafikai

Tikslai

Logopedo veiklos tikslas– kuo anksčiau pastebėti ir koreguoti mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus bei tobulinti mokinių kalbinę komunikaciją su šeima, mokykla, visuomene.

Logopedo veiklos kryptys:

  • vertintimokinių kalbą, nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
  • teikti logopedinę pagalbą perindividualias, pogrupines ar grupines (pagal sutrikimų pobūdį) pratybas;
  • konsultuoti mokytojus ir tėvus (globėjus, rūpintojus) apie kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, kurie lemia mokymosi negalę (konsultacijos, tėvų susirinkimai, pranešimai);
  • bendradarbiauti su švietimo pagalbos mokiniui specialistais (psichologu, specialiuoju pedagogusocialiniu pedagogu), ugdant visavertę asmenybę;
  • formuoti teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į mokinius, turinčius specialiųjų poreikių.

Tėvai ir mokytojai gali kreiptis į logopedą, jei:

  • vaikas neištaria kalbos garsų arba juos taria netaisyklingai;
  • patiria sunkumų, skaitydamas ir/ar rašydamas;
  • kalbos išsivystymas neatitinka vaiko amžiaus;
  • vaikas mikčioja.