Darbo grafikai

Tikslai

Sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika. Pagrindinės visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklos kryptys:
 • informavimas –metodinės konsultacijos apie sveikatą, jos stiprinimą mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) per klasės valandėles, paskaitas, individualius pokalbius, informacijos kaupimas;
 • sveikatinimo projektų inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
 • mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą ir sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • mokyklos aplinkos ir ugdymo proceso organizavimo atitiktiesvisuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 • pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
 • informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, klasės vadovų supažindinimas su gydytojų rekomendacijomis dėl mokinių sveikatos;
 • lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimo nustatymas;
 • pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
 • informacijos visuomenės sveikatos centruiapskrityje teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje;
 • visuomenės sveikatos centro apskrityje specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemoniųįgyvendinimas mokykloje;
 • pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.