Specialiosios pedagogės Dovilės Ankštutės darbo grafikas

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Darbo laikas 7.30–16.15 8.00–12.00 7.30–16.30 8.00–12.00 8.00–12.00
Pietų pertrauka 11.30–12.00 11.30–12.00
Kontaktinės valandos 8.00–11.30
12.00–13.30
8.00–12.00 8.00–11.30
12.00–14.00
8.00–12.00 8.00–12.00
Nekontaktinės valandos 7.30–8.00
13.30–16.15
7.30–8.00
14.00–16.30

Švietimo pagalbos mokiniui specialistė tėvus konsultuoja iš anksto sutartu laiku.

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių ir didinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą, siekiant asmeninės pažangos.

Uždaviniai:

 • Pastebėti ir nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Padėti sudaryti kuo palankesnes ugdymosi sąlygas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
 • Diferencijuoti ugdymą atsižvelgiant į skirtingus mokinių ugdymosi poreikius bei gebėjimus.
 • Skatinti mokinių saviraišką, pasitikėjimą savimi.
 • Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi  poreikių.

Specialiojo pedagogo veiklos funkcijos:

 • Teikia pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
 • Organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose lavina mokinių sutrikusias funkcijas bei padeda jiems išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus, atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Atlieka pedagoginį vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms, bei įvertina jų pažangą mokykloje.
 • Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti  ugdymo programas, mokymo priemones, kaip teikti pagalbą, atsižvelgiant į mokinių realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais,  sudarant individualizuotas ir pritaikytas programas.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, konsultuoja tėvus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius mokinio ugdymosi procese.