Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimu Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ patvirtintu Mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašu, karantino, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ar įvykio laikotarpiu, jei tuo metu sustabdomas maitinimo paslaugų tiekimas mokykloje, o mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, taip pat, kai mokiniui skirtas mokymas namuose, maitinimas gali būti organizuojamas išduodant maisto davinius, skirtus maitinti ne mokykloje.

2022-2023 m.m. valgiaraščiai

6 – 10 metų amžiaus grupės 15 dienų valgiaraštis

11 metų ir vyresnių amžiaus grupės 15 dienų valgiaraštis

 Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 

Maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašas

Įmonės rekvizitai: 
Genės Gavrilovienės įmonė
Sąsk. nr. LT657300010002480340
Swedbank (Paskirtyje reikia nurodyti vaiko vardą, pavardę ir klasę)