Vadovaujantis Mokinių nemokamo maitinimo Savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės 2019-06-19 sprendimu Nr.1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“, maisto daviniai gali būti išduodami tik karantino, ekstremalios situacijos, ekstremaliojo įvykio laikotarpiu. Atšaukus ekstremalią situaciją, maisto daviniai neišduodami (šalyje ekstremalioji situacija dėl koronaviruso pandemijos atšaukta).

Maitinimas gali būti organizuojamas išduodant maisto davinius tik tuo atveju, kai mokiniui skirtas mokymas namuose (mokymą namuose skiria Gydytojų konsultacinė komisija mokiniams, kurie dėl įvairių ligų, patologinių būklių ar patirtų traumų negali lankyti mokyklos), ar reikalingas pritaikytas maitinimas, tačiau pritaikyto maitinimo patiekalų mokykloje pagaminti nėra galimybių. Mokiniams, kuriems skirtas mokymas namuose ar neatvykusiems į mokyklą dėl ligos, nemokamas maitinimas organizuojamas mokyklos vadovo patvirtinta tvarka. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą be pateisinamos prie-asties, nemokamas maitinimas neorganizuojamas.

2022-2023 m.m. valgiaraščiai

6 – 10 metų amžiaus grupės 15 dienų valgiaraštis

11 metų ir vyresnių amžiaus grupės 15 dienų valgiaraštis

 Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 

Maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašas

Įmonės rekvizitai: 
Genės Gavrilovienės įmonė
Sąsk. nr. LT657300010002480340
Swedbank (Paskirtyje reikia nurodyti vaiko vardą, pavardę ir klasę)