Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos vidaus kontrolės politika

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos pedagogų etikos kodeksas

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

************************************************************************************

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos mokinių ir jų tėvų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

************************************************************************************

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos asmenų ir jų prašymų nagrinėjimo tvarka

***********************************************************************************

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos finansų kontrolės taisyklės

Vilniaus šv. kristoforo progimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos korupcijos prevencijos tvarkos ir rekomendacijų dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla tvarkos aprašas 

*********************************************************************************

Krizių valdymo Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijoje tvarkos aprašas

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos ekstremalių situacijų 2021-2023 m. prevencijos priemonių planas

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos ekstremalių situacijų valdymo planas

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos evakuacijos planas

Stabiliojo jodo preparatų dalijimo Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijoje branduolinės ar radiologinės avarijos metu tvarka

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo tvarkos aprašas

************************************************************************************

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos kolegialaus grįžtamojo ryšio diegimo tvarkos aprašas

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos grįžtamojo ryšio teikimo mokinimas, jų tėvams atmintinė

*******************************************************************************

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos mokytojų metodinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

*******************************************************************************

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos pageidaujamo mokinių elgesio skatinimo sistemos taikymo tvarkos aprašas

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos pamokų lankomumo apskaitos ir progimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

************************************************************************

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos projektinių darbų organizavimo tvarkos aprašas

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas
******************************************************************************

Maitinimo organizavimo Vilniaus m. savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašas

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

****************************************************************************

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos visos dienos mokyklos tvarkos aprašas